kru_montree


ประวัติ

ประวัติ

ชื่อมนตรี  โนนพะยอม

อายุ 32 ปี  อายุราชการ 5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีปวช.วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์   จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน

2. วุฒิปริญญาตรี คอบ.  วิชาเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์- โทรคมนาคม จากสถาบันการศึกษา

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

3. วุฒิต่ำกว่าปริญญาโท วศม. วิชาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน

 

     ตําแหน่ง   ครู  คศ. ตําแหน่งเลขที่ 10580

     สถานศึกษา/หน่วยงาน   วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อําเภอ/เขต  ชนบท

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่นส่วนราชการ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     รับเงินเดือนอันดับ คศ. ขั้น 15,440


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015096 sec.