KRUSUNYA


ประวัติ

1.1  ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                นายสัญญา                 ชื่อสกุล           นุกูล                                             สัญชาติ                           ไทย                        เชื้อชาติ      ไทย                   ศาสนา           พุทธ    

เกิดวันที่      19   เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.     2516        เกษียณอายุราชการ    ปี พ.ศ.  2576    ภูมิลำเนา   บ้านเลขที่  23          หมู่ที่      4                ซอย     -                  ถนน        -       ตำบล        สำเภาลูน    อำเภอ   บัวเชด                   จังหวัด   สุรินทร์          รหัสไปรษณีย์   32230              ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่  203/3   หมู่ที่  3      ซอย         -                   ถนน   มิตรภาพ-โคกสี                      ตำบล     โนนข่า            อำเภอ   พล               จังหวัด   ขอนแก่น           รหัสไปรษณีย์   40120

ชื่อบิดา           นายสุข           นุกูล              อาชีพ   เกษตรกรรม                                         ชื่อมารดา  นางย้อย           นุกูล              อาชีพ   เกษตรกรรม                                         ชื่อคู่สมรส  นางสุภาพร       นุกูล               อาชีพ   พนักงานราชการ                                   เริ่มรับราชการ        25 เมษายน 2544        ระดับ   3                  ขั้น      –                         

สังกัด   โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(อาทร  สังขะวัฒนะ)  เขต  ทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร            ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง          ครู  คศ.1                                                                    สังกัด           วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน้าที่ประจำ   ครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

หน้าที่พิเศษ    เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015236 sec.