krusawat


ประวัติ

ชื่อ นายสวัสดิ์  ลารังสิทธิ์

ชื่อเล่น      
  เต๋ง

อาหารที่ชอบ  หูฉลาม


สีที่ชอบ      สีเขียว

1.1       ประวัติส่วนตัว 

 

ชื่อ....นายสวัสดิ์        .............                 ชื่อสกุล.......ลารังสิทธิ์…….                สัญชาติ..ไทย.....

เชื้อชาติ.....ไทย...       ศาสนา....พุทธ.....     เกิดวันที่  ..3…เดือน..เมษายน ... พ.ศ..2527...

อายุ.../29  ปี...              ภูมิลำเนาบ้านเลขที่... 33..     หมู่ที่..2..        ซอย..-............       ถนน...................

ตำบล.. วังแสง.......    อำเภอ....ชนบท....... .     จังหวัด....ขอนแก่น..... ..      รหัสไปรษณีย์ ........40180......

โทรศัพท์....083- 4130861

ชื่อบิดา.............นายสมาน   ลารังสิทธิ์.................................................     อาชีพ..........ทำนา.............

ชื่อมารดา........นางสมจิตร    ลารังสิทธิ์................................................      อาชีพ.........ทำนา...................

เริ่มปฏิบัติงานตำแหน่ง..ครูอัตราจ้าง...   ระดับ............-................  ขั้น...........................-.......................

สังกัด……..วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น....................................................................................................

อายุปฏิบัติงานรวมปัจจุบัน ...............6....... ปี   ....10 .......เดือน

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง...................ครูอัตราจ้าง..........................................................................

สังกัด........วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น...............................................................................................

หน้าที่ประจำ...............ปฏิบัติการสอนแผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง.....................................................

หน้าที่พิเศษ         1.  .....เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียนนักศึกษา...2 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน...      

 

1.2       ประวัติการศึกษา

 

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา

ระหว่าง

วัน  เดือน  ปี

วุฒิที่ได้รับ

ระบุวิชาเอก

หมายเหตุ/

หลักฐานอ้างอิง

1

โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา

 

ป.6

 

2

โรงเรียนบ้านโนนข่า

 

ม.3

 

3

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

     2542-2545

ปวช. (ช่างกลโรงาน)

 

4

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

    2545  –  2547

ปวส. (เทคนิคการผลิต)

 

5

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

    2547  –  2549

ปทส. (เชื่อมและประสาน )

 

6

สถาบันราชภัฏพระนคร

ศูนย์เมืองพล

27 มิ.ย.45 – 31 ก.พ 2552

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต )

 

7

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

     2554-2556

ปริญญาตรี ( ทล.บ)

 KM-Social Network © 2013


Generated 0.015234 sec.