krusawat


ตารางสอน

ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

หมายเหตุ

แผนก/

ชั้น/กลุ่ม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์

จำนวนนักเรียน

ไม่ผ่านเกณฑ์

ชก. 1/1,2

2100-1007

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

27

27

0

 

ชย.1/2

2100-1007

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

17

17

0

 

ชอ.3/1,2

2100-1007

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

34

34

0

 

ชก.3/1,2

2102-2114

กลศาสตร์เครื่องกล

31

31

0

 

ชก.3/1,2

2102-5000

 โครงการ

31

31

0

 

ชก.2/1,2

2102-2112

กรรมวิธีการการผลิต

31

28

3

 

ชก.2/1,2

2102-2508

พลาสติกเทคโนโลยี

31

28

3

 

ชก.2/3

2102-2508

พลาสติกเทคโนโลยี

15

15

0

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

217

211

6

 


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015297 sec.