KruNuntinee


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม  ความหมายของสินค้า  บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น  บัญชีแยกประเภท  ทำงบทดลอง  กระดาษทำการ  8  ช่อง  ปรับปรุงบัญชี  ปิดบัญชีและรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว 


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015003 sec.