Kruwalailak


คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
                     ศึกษาต่อเนื่องจากรหัสวิชา 3000-1201 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์จริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน และการทำงาน

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
  2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมเจ้าของภาษาในบริเวณที่พบ
  3. เพื่อให้เน้นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และใช้กลยุทธ์ในการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

 มาตรฐานรายวิชา

  1. สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวัน และการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมตาม วัฒนธรรมทางสังคม
  2. เลือกใช้สำนวนทางภาษาได้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
  3. ใช้กลยุทธ์ในการฟัง และอ่านเพื่อความเข้าใจ บอกใจความสำคัญ รายละเอียด ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่อง ที่ฟังและอ่าน
  4. เขียนบรรยาย เขียนบันทึก เขียนจดหมาย กรอกข้อมูล แบบฟอร์ม โดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง
  5. บูรณาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียน ดยมีหลักฐานการเรียนบันทึก การเรียนรู้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง

KM-Social Network © 2013


Generated 0.015244 sec.