kru_montree


เกณฑ์การประเมินผล

การดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลแยกเป็น  3 ส่วน  โดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วน

      จากคะแนนแต่ล่ะส่วนจากคะแนนเต็ม   ทั้งรายวิชา   100  คะแนน

  1. ผลงานที่มอบหมาย  30  คะแนน  หรือ 30 %
  2. พิจารณาจากกิจนิสัย   ความตั้งใจ  และการเข้าร่วมกิจกรรม  10 คะแนนหรือ 10%
  3. การทดสอบแต่ล่ะหน่วยเรียน  60   คะแนน  หรือ  60%

โดยจดแบ่งคะแนนในต่ล่ะหน่วยตามตารางหน้าถัดไป

    เกณฑ์ผ่านรายวิชา   ผู้ที่ผ่านรายวิชานี้ต้อง

          1.  มีเวลาเข้าห้องเรียนไม่ต่ำกว่า  80% ของเวลาเรียน

          2.  คะแนนผลงานที่มอบหมายต้องไม่ต่ำกว่า  15  คะแนน  หรือ 15 %

          3.  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า  50 %

    เกณฑ์ค่าระดับคะแนน

           1.  พิจารณาตามเกณฑ์รายวิชาตามข้อ 1 ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 จะได้ระดบคะแนน  0

           2.  ผู้ที่สอบผ่านข้อที่ 1  จะได้รับระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

 

คะแนน เกรด
80-100 4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 1
0-49 0

KM-Social Network © 2013


Generated 0.015432 sec.