krusawat


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  การจำแนกชนิด  ส่วนประกอบ  หลักการทำงาน  การบำรุงรักษา  และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน  การคำนวณค่าความเร็วรอบ  ความเร็วตัด อัตราการป้อนองค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมมีดตัด  งานกลึง  งานไส  งานเจาะ


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015198 sec.