KRUSUNYA


ใบงาน

คำชี้แจง
     
         ให้นักศึกษาเติมคำในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์

๑. ระบบสื่อสารได้หลายสัญญาณพร้อมกัน(                           )การส่งสัญญาณไปควบคุมเป็น         .

๒. สายไฟฟ้าที่ใช้กับรถยนต์เป็นสายชนิด            

๓. สายไฟสี R ใช้กับวงจร                        

๔. สายไฟสี B ใช้กับวงจร                        

๕. สายไฟสี W ใช้กับวงจร                       

๖. สายไฟสี G ใช้กับวงจร                       

๗. มาตรฐานขนาดสายไฟรถยนต์ A.W.G. =                            

๘. สายไฟในรถยนต์ ขนาด ๕ ตร.มม. ทนกระแสได้สูงสุด        แอมป์

๙. น้ำยาแบตเตอรี่เป็นส่วนผสมของ                 กับ               

๑๐.น้ำยาแบตเตอรี่มีค่าความถ่วงจำเพาะ               ที่      องศา C

 


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015142 sec.