anyamanee


เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน เกรด
80-100 4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 1
0-49 0

เกณฑ์การประเมินผล

รหัสวิชา   ๓๐๐๐-๑๑๐๑     รายวิชา   ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ประเภทวิชา  สามัญ            แผนกวิชาสามัญ  สัมพันธ์                ระดับชั้น ปวส.

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ด้านพุทธพิสัย                                                                                                                                         ร้อยละ  ๒๐

๑.    ความรู้ความจำ

๒.   ความเข้าใจ

๓.   การนำไปใช้

๔.   การวิเคราะห์

๕.   การสังเคราะห์

๖.    การประเมินค่า

ด้านทักษะพิสัย                                                                                                                                       ร้อยละ  ๖๐

๑.  อธิบายความหมาย

๒.  แสดงความคิดริเริ่ม

๓.   สร้างสรรค์

๔.  ขั้นตอนการปฏิบัติ

๕.    การแก้ปัญหา

๖.  ความเร็วในการทำงาน

๗.  การทำงานร่วมกับผู้อื่น

๘.  การแสดงบทบาทสมมติ

๙.  การแสดงออก

๑๐.  มีมารยาท

๑๑.  คุณภาพของงาน

ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม – จริยธรรม)                                                                                 ร้อยละ  ๒๐        

๑.  แต่งกายถูกระเบียบ      ๒.  ส่งงานตรงเวลา                                   ๓.  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.  ไม่พูดเท็จ                      ๕.  ปฏิบัติงานสำเร็จในเวลาที่กำหนด          ๖.  กล้าแสดงความคิดเห็น                                                 

๗.  ไม่ทุจริตในการสอบ   ๘.  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง                   ๙.  ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม๑๐.  ไม่เสพสิ่งเสพติด                                ๑๑.  แสดงกิริยาสุภาพอ่อนน้อม     ๑๒.  ไม่เล่นการพนัน


KM-Social Network © 2013


Generated 0.016062 sec.