KRUSUNYA


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานของยานยนต์ การทำงาน

ของ วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบต่าง ๆ การใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้องวงจรควบคุมทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015055 sec.