therahas


จุดประสงค์รายวิชา
  1. เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลับแบบแรงดันเอาท์พุทคงที่และปรับค่าได้
  2. เพื่อให้มีความสามารถประยุกต์ใช้งานแหล่งจ่ายไฟชนิดต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมในงานอุตสาหกรรม
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปรานีต ปลอดภัยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

KM-Social Network © 2013


Generated 0.015034 sec.