therahas


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาทฤษฎีแม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก  หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก  โครงสร้าง  ส่วนประกอบ   วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  หลักการทำงาน  ชนิดการเกิดแรงดันไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไม่เกิดแรงดัน  คอมมิวเตชั่น  อาร์เมเจอร์รีแอคชั่น  การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ประสิทธิภาพ  คุณลักษณะ  การนำไปใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  หลักการทำงาน  ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  อาร์เมเจอร์รีแอคชั่น  คุณลักษณะและการนำไปใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  การกลับทิศทางหมุน  การเริ่มเดิน  การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015118 sec.