therahas


เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน

    วิชา  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง           รหัสวิชา  2104-2106

 1.       เกณฑ์การประเมินคะแนน

 

รายการประเมิน

คะแนน

หมายเหตุ

1. กิจกรรมการสอนและทดสอบระหว่างภาคเรียน

60

 

2. จิตพิสัย

20

 

3. สอบปลายภาค

20

 

รวม

100

 

 

  1. 2.       เกณฑ์การประเมินผลการเรียน

 

คะแนน

 

ระดับผลการเรียน

 

80 – 100

4

75 – 79

3.5

70 – 74

3

65 – 69

2.5

60 – 64

2

55 – 59

1.5

50 – 54

1

ต่ำกว่า 50 คะแนน

0

 


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015307 sec.