krujulaluk Article


อุปกรณ์ปอกกระเทียม
ชื่อ : นายนโรดม นามวันสา

นายอัมภุ สุริยะคำวงษ์

นายสิทธิพล อังคมาตย์

นายวุฒิชัย กองรัตน์

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือน

สาขาวิชา : ปวส.เทคนิคยานยนต์ 1 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษา : นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ

ปีการศึกษา : 2556

บทคัดย่อ

โครงงานอุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือนนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการทำอุปกรณ์ เพื่อใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือน เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมสามารถปอกเปลือกกระเทียมได้ และเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือน

วิธีการดำเนินงานการสร้างทางกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องของ กระเทียม ทฤษฎีการประเมิน โดยออกแบบการสร้างอุปกรณ์ และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ดำเนินการทดลองหาวัสดุที่เหมาะสมในการหลุดลอกของเปลือกกระเทียม ส่วนที่ 2 ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือนส่วนที่ 3 ดำเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือนสถิติที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลจากการออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือนพบว่าวัสดุที่เหมาะสมที่ช่วยให้เปลือกกระเทียมหลุดออกได้ในครั้งนี้คือแผ่นยางสังเคราะห์โดยเปลือกกระเทียมที่หลุดออกเทียบกับวัสดุอื่นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ... อุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นมีระดับคุณภาพด้านโครงสร้างเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้านการใช้งานเฉลี่ย 4.17อยู่ในระดับคุณภาพดี และด้านผลที่ได้รับเฉลี่ย 4.11อยู่ในระดับคุณภาพดี และจากการทดลองหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือนพบว่าอุปกรณ์ช่วยในการปอกเปลือกกระเทียมในครัวเรือนสามารถปอกเปลือกกระเทียมใช้เวลาในการปอกเปลือกกระเทียมได้น้อยกว่าการปอกด้วยมือเพียงเล็กน้อย และสามารถช่วยลดปัญหากลิ่นฉุนติดมือได้จริงรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 121.90 KBs
Upload : 2013-08-13 13:22:16
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krujulaluk
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สามัญสัมพันธ์


KM-Social Network © 2013


Generated 0.028016 sec.